Wat?

In januari 2016 is het opleidingsteam Toegepaste Psychologie aan HOWEST gestart met het project ‘Peer support’ dat tot en met augustus 2016 wordt gefinancierd door het Impulsfonds. Daarna wordt het gedurende twee jaar gefinancierd met Howest middelen. Ook de Lions Club International sponsort dit project.

Neen tegen pesten

Start

Het initiatief voor dit project komt van Oona Wyns (°1997) die sinds haar 15e strijdt tegen pesten. Ze startte de facebookpagina ‘Neen tegen pesten’ na de zelfdoding van de broer van een vriend, die op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte na zware pesterijen. Het idee groeide om pesten preventief aan te pakken op school door te werken aan een positief schoolklimaat waar problemen niet alleen aangepakt maar vooral en in de eerste plaats voorkomen worden. Dit kan door jongeren zelf meer verantwoordelijkheid te geven en nadruk te leggen op zelfzorg en zorg voor elkaar.

Doel

Het doel van dit project is om peer support (ondersteuning door leeftijdsgenoten) in Vlaamse secundaire scholen te implementeren om een veilig en positief schoolklimaat te creëren en dit op een weldoordachte en onderbouwde manier samen met scholen en jongeren.
Wat ons project uniek maakt is dat het niet enkel gegroeid is uit een idee van jongeren (Oona Wyns en Sarah Bruinaars), maar ook vanaf de start verder ontwikkeld en uitgebouwd wordt door jongeren uit de verschillende partnerscholen.

Sponsors (tekst verborgen, op de titel klikken om open te klappen)
Impulsfonds
Het Provinciaal impulsreglement (achter de tekst zit de link http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulssubsidie/Paginas/default.aspx) houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen Welzijn werd op 23 mei 2013 door de Provincieraad goedgekeurd. Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen inzetten op vernieuwing en investeren in kwaliteitsvolle initiatieven van het werkveld. Het reglement richt zich tot 7 beleidsdoelstellingen: insluiting of inclusie, vergrijzing, wegwijzer, betaalbaar en levenslang wonen, gezondheid en preventie, armoede en ook weerbaarheid of taboedoorbreking. De Provincie wil middelen vrijmaken voor kwaliteitsvolle en gedragen initiatieven in en samen met het werkveld die een bijdrage leveren aan het welzijn van de West-Vlaamse burger. Het project Peer support sluit perfect op deze verwachtingen aan: er is een aangetoonde noodzaak/behoefte, maatschappelijke indicatoren (wat wil men bereiken, welke doel streeft men na), gemeenschappelijke werkzaamheid/betrekken van actoren, vernieuwend, degelijke projectopbouw en duurzame fundering.
Lions Club International

STIP Howest
De dienst studentenvoorzieningen Howest (achter de woorden ‘dienst studentenvoorzieningen howest’ zit de link www.howest.be/stip) voorziet in materiële en immateriële ondersteuning aan studenten met het oog op het vervullen van de randvoorwaarden zodat hoger onderwijs voor iedereen mogelijk is. De medewerkers studentenwerking beogen via activiteiten door en voor studenten de sociale binding tussen studenten te bevorderen. De medewerkers van de sociale dienst voorzien in financiële en psychosociale ondersteuning aan studenten die hier nood aan hebben. Indien nodig kan doorverwezen worden naar een psychotherapeut. Naast het individueel aanbod wordt via groepstraining psycho-educatie aangeboden door het netwerk Psywest. Ondersteuning door medestudenten (peersupport) zorgt ervoor dat psychisch onwelzijn sneller bespreekbaar wordt gesteld.
Partners (tekst verborgen, op de titel klikken om open te klappen)
De Vlaamse Scholierenkoepel
De Vlaamse Scholierenkoepel is de stem van scholieren in onderwijs(beleid) en de koepel van leerlingenraden in het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Met het project De Conflixers (achter de tekst zit de link http://www.deconflixers.be/) wil VSK leerlingen en scholen ondersteunen bij het uitwerken van ‘peer support’-projecten op school. Elk project waarbij leerlingen elkaar ondersteunen of helpen willen we versterken: peter-meter projecten, vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling… Scholieren willen dan ook zelf een rol spelen bij het voorkomen van conflicten en pesten. Ze willen mee werken aan de sfeer en het goed voelen op school. Daarom zet VSK ook mee haar schouders onder het project Peer Support van HOWEST.
Jong & Van Zin
Jong & Van Zin (achter de tekst zit de link www.jongenvanzin.be) versterkt kinderen, jongeren en hun opvoeders via haar expertise over relaties en seksualiteit, weerbaarheid en pestpreventie, identiteit en zingeving, begeleidershouding en peer support. Bij Jong & Van Zin vind je ervaringsgerichte, participatieve vormingen, trajectbegeleiding en educatief materiaal. Waarom zet Jong & Van Zin in op peer support en ondersteunen we het project van Howest? Wij gaan uit van de kracht van jongeren: jongeren kunnen elkaar ondersteunen! Bij de andere terechtkunnen als het moeilijker gaat, is een heel belangrijke ‘copingstrategie’. In relatie met de andere ontdek je wat je zelf waard bent. Je identiteit ontwikkel je maar in relatie met de ander. Daarom leren we jongeren elkaar bij te staan.
JAC Noord-West-Vlaanderen
Het JAC Oostende (achter de tekst zit de link http://www.jacnoordwestvlaanderen.be/) maakt deel uit van het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het JAC Oostende geeft informatie, advies en ondersteuning aan jongeren tussen 12 en 25 jaar. Jongeren kunnen anoniem en gratis terecht op het JAC, zowel fysisch als digitaal (email en chat). Jongeren vinden soms moeilijk de weg naar de hulpverlening. Vaak nemen ze pas contact op als de problemen geëscaleerd zijn. Daarom organiseert het JAC de opleiding Jeugdadviseurs. In deze cursus krijgen jongeren tussen 15 en 17 jaar een korte training zodat ze vrienden met vragen en problemen beter kunnen ondersteunen, helpen en indien nodig bij de professionele hulpverlening kunnen introduceren. Het JAC gelooft dus in de kracht van jongeren om elkaar te ondersteunen en is daarom dan ook partner van het peer support project in Howest.
Erwin Vermesen
Erwin Vermesen studeerde in 1992 af als vormingswerken en is sinds 2001 actief als zelfstandig navormer. Hij brengt de train de trainer opleiding Peer mediation. Zelf volgde hij deze opleiding bij Bildungswerk Aachen in samenwerking met Jamie Walker. Per school is het de bedoeling dat er minimum 2 leerkrachten de opleiding van 5 dagen op één schooljaar volgen. Er wordt gekeken wat bemiddeling inhoudt, hoe het werkt en hoe dit in school geïmplementeerd kan worden (leerlingen zoeken, opleiden, enz…). Tegelijkertijd kan er ook in de 1ste en 2de graad gewerkt worden aan sociale vaardigheden die nodig zijn om te werken met bemiddeling. Een behoorlijk intensief project waarbij leerlingen, leerkrachten en de school anders leren omgaan met conflicten. Er gaat jaarlijks 1 opleiding in Vlaanderen door voor telkens een vijftal scholen. Deze opleiding wordt ism GO! Pro georganiseerd (http://pro.g-o.be/kalender/detail/2827/4599).
Paul van Thienen – Sint-Jan Berchmanscollege Genk
Het Sint-Jan Berchmanscollege in Genk (achter de tekst zit de link www.sjbgenk.be) heeft een rijke ervaring in peer mediation. Jaarlijks leiden leraar Paul Van Thienen en leerlingbegeleider Karel Lemmens er een vijftiental leerlingen uit de derde graad op tot conflictbemiddelaar. Leerlingenbemiddeling kadert in een bredere schoolaanpak, waarbij Paul en Karel via diverse initiatieven (zoals Ovespo omtrent pesten) eveneens nauw betrokken zijn.
Pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Voor de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling is werken aan een warm klasklimaat een basisvoorwaarde om scholen inclusiever te maken. Leren en Leven zijn als Siamese tweelingen: geen goede resultaten zonder een goed gevoel in klas! En als je er van uitgaat dat leerlingen de motor van hun eigen ontwikkeling zijn, dan stimuleer je hen om mee te bouwen aan een school waar iedereen graag naar toe gaat. Ook als het even niet loopt zoals we willen, zijn leerlingen zelf de meest krachtige hefboom om toch het gewenste doel te bereiken: samen aan de slag voor een positieve peer support!
Pedagogische begeleidingsdienst GO! Gemeenschapsonderwijs
De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ondersteunt de onderwijsinstellingen van het GO! bij het realiseren van hun pedagogisch project en het bevorderen van hun onderwijskwaliteit. Samen streven we naar maximale leerwinst, totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden. Scholen helpen om te werken aan sociale veiligheid kadert binnen deze missie. We willen niet alleen een antwoord geven op de vraag wat we moeten doen als er gepest wordt, maar ook nagaan hoe we pesten zo veel mogelijk kunnen voorkomen door van de school een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich goed voelen. De methodiek van peer support sluit hier uitstekend bij aan.
Maithé Franco
Maithé Franco is 26 jaar en werkt parttime voor het PR- en communicatieteam van Howest. Sinds maart is ze eveneens projectmedewerker Peer Support en staat ze in voor het beeldmateriaal en de videorapportages. Ze heeft het altijd belangrijk gevonden dat mensen niet in hokjes geduwd worden en gerespecteerd worden om wie ze zijn. Op school kwam ze steeds op voor medeleerlingen die minder goed in de groep lagen. Die ingesteldheid vertaalde zich tijdens haar filmstudies ook naar haar documentaires, waarin het doorbreken van vooroordelen en stereotypen over ‘de ander’ als een rode draad verweven zit. Daarom kan ze zich inhoudelijk erg vinden in het project rond Peer Support. www.maithefranco.be